Biblioteka

Godziny pracy biblioteki

pon.  10:45  - 14;45
cz.     12;35 - 14;05
pt. -   11;40 - 13;10

Wszystkich chętnych uczniów z klas 3 - 6 zapraszam na dyżury biblioteczne w poniedziałki po 7 lekcji na dużej przerwie - 30 min. Praca na rzecz biblioteki będzie zapisywana i uwzględniona przez wychowawcę klasy jako dodatkowe zaangażowanie w pracę w szkole.
 

Szkolny regulamin korzystania z darmowych podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych

Podstawa prawa:

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zmianami) Art. 22ak ust.2

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lipca 2014 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe (Dz. U. poz. 902 z późn. zmianami)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (Dz. U. poz. 909)

Wstęp:

W celu zapewnienia co najmniej trzyletniego okresu używania podręczników lub materiałów edukacyjnych określa się szczegółowe warunki korzystania z podręczników lub materiałów edukacyjnych przez uczniów Społecznej Szkoły Podstawowej Integracyjnej nr 100 STO w Warszawie zawarte w niniejszym „Regulaminie korzystania z darmowych podręczników lub materiałów edukacyjnych”

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

szkole należy przez to rozumieć Społeczną Szkołę Podstawową Integracyjną nr 100 STO w Warszawie ;

uczniu – należy przez to rozumieć ucznia szkoły podstawowej wpisanego do księgi uczniów Społecznej Szkoły POdsstawowej Integracyjnej nr 100 STO w Warszawie;

rodzicu ucznia - należy przez to rozumieć także opiekuna prawnego;

podręcznikach - należy przez to rozumieć podręczniki i materiały edukacyjne wpisane do szkolnego zestawu podręczników;

Dyrektorze – należy przez to rozumieć Dyrektora Społecznej Szkoły Podstawowej Integracyjnej nr 100 STO.

Zobowiązuje się wychowawców do zapoznania uczniów i ich rodziców z niniejszym regulaminem.

Regulamin obowiązuje:

w roku szkolnym 2015/2016 i obejmuje uczniów klas 1 i 4,

w roku szkolnym 2016/2017 i obejmuje uczniów klas 1, 2 i 4, 5,

w roku szkolnym 2017/2018 i obejmuje uczniów klas 1,2 i 3 oraz 4, 5, 6 sp.

począwszy od roku szkolnego 2017/2018 regulamin obejmuje wszystkie klasy Społecznej Szkoły Podstawowej Integracyjnej nr 100 STO.

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy „Szkolny regulamin korzystania z darmowych podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych”, zwany dalej „Regulaminem”, reguluje:

zasady związane z wypożyczaniem i zapewnieniem Uczniom dostępu do podręczników lub materiałów edukacyjnych,

tryb przyjęcia podręczników na stan Biblioteki szkolnej w SSPI nr 100 STO,

postępowanie w przypadku zagubienia lub zniszczenia podręcznika lub materiałów edukacyjnych

Podręczniki zakupione z dotacji celowej MEN są własnością organu prowadzącego Społeczną Szkołę Podstawową Integracyjną nr 100 STO w Warszawie.

Z chwilą przekazania podręczników do szkoły są wprowadzane na stan biblioteki szkolnej na podstawie protokołu przekazania.

Szkoła nieodpłatnie wypożycza (użycza ) uczniom podręczniki mające postać papierową, które są przeznaczone do co najmniej trzyletniego okresu.

Szkoła nieodpłatnie zapewnia uczniom dostęp do podręczników mających postać elektroniczną.

Szkoła przekazuje uczniom materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu, które są jednoroczne i przeznaczone do użytku indywidualnego.

Dla każdego oddziału klasowego przypada jeden dodatkowy komplet podręczników.

Rozdział II

PROCEDURY WYPOŻYCZANIA I ZWROTU

Podręczniki są wypożyczane uczniom szkoły na okres nie dłuższy niż rok szkolny.

Podręczniki są wypożyczane uczniom po wyrażeniu zgody rodzica na wypożyczenie na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.

Za ustalenie woli rodziców, o której mowa w ust. 2 odpowiada wychowawca.

Wyrażenie woli rodziców, o której mowa w ust. 2 powinno być potwierdzone podpisem jednego z rodziców.(Wzór oświadczenia woli – Załącznik nr 1).

Wychowawca sporządza listę uczniów danej klasy z informacją o woli rodziców w zakresie korzystania z prawa do bezpłatnych podręczników i przekazuje ją bibliotekarzowi. (Wzór listy uczniów – załącznik nr 2).

Wypożyczenia podręczników dokonuje bibliotekarz niezwłocznie po dostarczeniu pisemnej woli rodziców, na podstawie imiennej listy uczniów, o której mowa w ust. 5, sporządzonej i podpisanej przez wychowawcę klasy.

Podręczniki są wypożyczane w dniu i w godzinach uzgodnionych pomiędzy bibliotekarzem a wychowawcą.

W sytuacji zmiany składu osobowego uczniów w danej klasie, lista, o której mowa w ust. 6 jest aktualizowana przez wychowawcę.

Uczniowie są zobowiązani do używania podręczników zgodnie z ich przeznaczeniem a także do zachowania troski o jego walor użytkowy i estetyczny, oraz chronienia go przed zniszczeniem i zagubieniem.

W przypadku zniszczenia lub zagubienia podręcznika, uczeń lub rodzic jest zobowiązany poinformować wychowawcę i bibliotekarza.

W przypadku zgubienia podręcznika, znacznego zużycia wykraczającego poza jego zwykłe używanie, bądź jego zniszczenia, rodzice są zobowiązani do zakupu nowego podręcznika lub zwrotu kosztów zakupu podręcznika.

Uczniowie zwracają podręczniki do biblioteki szkolnej w ostatnim tygodniu zajęć edukacyjnych w danym roku szkolnym lub w terminie 7 dni od dnia wykreślenia ucznia z księgi uczniów.

Podczas zwrotu podręcznika do biblioteki, bibliotekarz dokonuje jego oględzin, określając stopień jego zużycia.

Uczniowie przystępujący do egzaminu klasyfikacyjnego, sprawdzającego lub poprawkowego mogą używać podręcznik do końca sierpnia danego roku szkolnego.

W przypadku braku zwrotu podręcznika w trybie określonym w punkcie 12, bibliotekarz za pośrednictwem wychowawcy, przekazuje dla rodzica powiadomienie o niewywiązaniu się z obowiązku zwrotu wypożyczonego podręcznika.(Wzór powiadomienia– załącznik nr 3)

W przypadku gdy bibliotekarz uzna, że zwrócony podręcznik został zniszczony w sposób wykraczający poza jego zwykłe używanie, za pośrednictwem wychowawcy, przekazuje dla rodzica powiadomienie o zaistniałej sytuacji i konieczności zakupu nowego podręcznika lub zwrotu kosztów zakupu podręcznika.

W przypadkach o których mowa w punktach 15, 16, bibliotekarz wyznacza 7 dniowy termin wywiązania się z obowiązku rozliczenia się z wypożyczonego podręcznika.

W przypadku, o którym mowa w punktach 15, 16, wychowawca powiadamia rodzica oraz nadzoruje sposób wywiązania się ucznia z obowiązku zwrotu podręcznika.

W przypadku niewywiązania się z obowiązku zwrotu podręcznika mimo upływu terminu, o którym mowa w punkcie 17, wychowawca przekazuje sprawę dyrektorowi.

W przypadku, o którym mowa w punkcie 19 Dyrektor wzywa rodzica do zwrotu wypożyczonego podręcznika i wskazuje kolejny 7 dniowy termin wywiązania się z obowiązku zwrotu podręczników.

W przypadku bezczynności rodzica mimo wezwania, o którym mowa w punkcie 20 Dyrektor ma prawo wszcząć procedurę egzekucji. (Wezwanie do zapłaty – Załącznik nr 4)

Niniejszych procedur zwrotu podręcznika nie stosuje się po jego trzyletnim użytkowaniu.

W uzasadnionych sytuacjach, Dyrektor ma prawo odstąpić od egzekucji zwrotu podręcznika.

W przypadku zwrotu kosztów zakupu podręczników, wpłaty dokonuje się w ……………………

Rozdział III

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia.

Zatwierdzono uchwałą Rady Pedagogicznej
w dniu ………………………………………